Ekolit posiada najniższy współczynnik przenikania ciepła U dla ściany jednowarstwowej w Polsce:
U=0,09 W/m2*K

realizacje